בבא מציעא דף סה

דף סה עמוד א
* מובאות 3 מחלוקות של אמוראים בדיני החזרת ריבית באופנים מסויימים.
* כאשר המוכר דורש מחיר מסויים עבור המכירה, אך מאפשר לשלם בתשלומים ובסכום כולל גבוה יותר - הרי זו ריבית ואסור.
* מן הדין אין חיוב על השוכר לשלם תמורת השכירות עד סוף זמן השכירות.

דף סה עמוד ב
* אדם שמכר שדה לחבירו ונתן הלוקח מקצת מדמי השדה - בברייתא (ששנה רב ספרא) מובאים 4 חילוקי דינים בענין אכילת הפירות במשך הזמן עד שישלם הלוקח את שאר דמי השדה.
* שיטת רבי יהודה היא ש"צד אחד בריבית מותר" (=כל מקח שלפי התנאים שהתנו בו אפשר שיבואו לידי ריבית ואפשר שלא יבואו לידי ריבית - מותר) - בגמרא מובאים 3 דינים מברייתות שלא כדעת רבי יהודה.