בבא מציעא דף מט

דף מט עמוד א
* דברים (מי שמבטיח דבר מסויים ולבסוף חזר בו) - רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה, ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה (אם מדובר במתנה מועטת).
* מה תלמוד לומר {ויקרא יט-לו} "הין צדק" והלא הין בכלל "איפה" היה? אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק, ואביי מבאר (לשיטת רב) שהכוונה היא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.

דף מט עמוד ב
* רב חסדא סובר שכדרך שתיקנו משיכה במוכרין (שיכול לחזור בו אף אם קיבל את הכסף כל עוד לא בוצעה המשיכה), כך תיקנו משיכה בלקוחות.
* לגבי שיעור אונאה - רב אמר שתות מקח שנינו (= אם מכר שווה 6 ב-5 או ב-7 הרי זו אונאה), ושמואל אמר שתות מעות נמי שנינו (= גם אם מכר שווה 5 או שווה 7 ב-6 הרי זו אונאה).