בבא מציעא דף מה

דף מה עמוד א
* לדעת רבי יוחנן אסור ללות דינר זהב בדינר זהב (שמא יוקירו ויבא לידי רבית), אבל מותר לחלל מעשר שני על דינר זהב.
* לפי ה"לישנא אחרינא" (שנדחתה בסוף העמוד) רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו האם בית שמאי מודים לבית הלל שניתן לחלל פירות מעשר שני על מעות או לא.

דף מה עמוד ב
* לפי ה"אי אתמר הכי אתמר" (המובא בסוף העמוד הקודם ובתחילת עמוד זה) רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו האם בית שמאי מודים לבית הלל שניתן לחלל פירות מעשר שני על דינרי זהב או לא.
* רב ולוי נחלקו אם "מטבע נעשה חליפין" (=אם נתן מטבע בתורת חליפין כיון שמשך זה את המעות נקנה לו החפץ שלו בכל מקום שהוא) או לא.
* גם מי שסובר שאין מטבע נעשה חליפין, מכל מקום כן ניתן לקנות מטבע בקנין חליפין.