בבא מציעא דף מג

דף מג עמוד א
* המפקיד מעות אצל שולחני והמעות לא קשורות בצרור, ונאנסו המעות - לדעת רב הונא חייב השולחני באחריותן ואפילו לא נשתמש עדיין במעות, ולדעת רב נחמן פטור (אא"כ אבדו ממנו שלא באונס).
* לדעת רבה מי שגזל חבית יין מחבירו, ובתחילה היתה שוה זוז וכעת שוה 4 זוזים - אם שבר אותה משלם 4, ואם נשברה ממילא משלם זוז.

דף מג עמוד ב
* לדעת רבא שליחות יד אינה צריכה חסרון.
* לדעת רבא שואל שלא מדעת נחשב גזלן לשיטת חכמים.
* ישנה מחלוקת תנאים אם שבח גזילה הוא של הגזלן או לא.
* שמואל פוסק כרבי עקיבא הסובר שהשולח יד בפקדון משלם כשעת התביעה, ונחלקו האמוראים אם מודה רבי עקיבא במקרה שיש עדים כמה היתה שוה ביום שגזלה וראו שגזלה הימנו אם משלם כשעת הגזילה.