בבא מציעא דף לח

דף לח עמוד א
* לדעת ת"ק, מי שהפקידו אצלו פירות, אפילו הן אבודין לא יגע בהן, והטעם לכך - רב כהנא: אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו, רב נחמן בר יצחק: מחשש שהמפקיד עשאן תרומה ומעשר על מקום אחר.
* רבי יוחנן סובר שת"ק מודה לרשב"ג שאם הפירות אבודין יותר מכדי חסרונן שימכרם בב''ד (מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים).
* גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק פורטים לאחרים ואין פורטים לעצמם (כדי שלא יחשדו שלקחו לעצמם).

דף לח עמוד ב
* שבוי שנשבה ולא שמעו בו שמת - לדעת רב אין מורידים קרוב לנכסיו כדי לעובדם ולשומרם, ולדעת שמואל כן מורידים. [וגם התנאים נחלקו בכך].
* שבוי שנשבה ולא שמעו בו שמת - לדעת כולם אין מתירים ליורשים למכור את נכסי אביהם.