בבא מציעא דף כז

דף כז עמוד א
* הגמרא מבררת מדוע נאמר בפסוקי השבת אבדה שור חמור שה ושמלה.
* אין חיוב השבת אבדה על חפץ ששווה פחות מפרוטה. (ובברייתא מובאות שתי דעות מה המקור לכך והגמרא דנה בביאור דבריהם).
* אבדת גוי - מותרת (ואינו חייב להשיב לו אבדתו).
* אבדה ששטפה נהר - מותרת למוצא.

דף כז עמוד ב
* מה שמחזירים חפץ על פי סימנים שנותן בהם המאבד - הגמרא מביאה שלושה ניסיונות להוכיח שדין זה הוא מהתורה ודוחה הוכחות אלו ואחר כך מביאה נסיון אחד להוכיח שדין זה הוא מדרבנן ודוחה הוכחה זו.
* הגמרא מציעה שישנה מחלוקת תנאים אם "סימנין דאורייתא או דרבנן", אך דוחה הצעה זו.