בבא מציעא דף כה

דף כה עמוד א
* מהמשנה משמע שהמוצא כלי ולפניו פירות או כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו, אך מהברייתא משמע שצריך להכריז - בגמרא מובאות 4 אפשרויות לתרץ סתירה זו.
* במשנה נאמר שהמוצא שלשה מטבעות זה על גב זה חייב להכריז, וביאר רבי יצחק מגדלאה שזה רק אם עשויין כמגדלין (=שהמטבע התחתנה רחבה מהאמצעית והאמצעית רחבה מהעליונה).

דף כה עמוד ב
* המוצא מטבע בשוק ומצאו חבירו ואמר לו שלי היא ונתן סימן - לא אמר כלום, ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה - לא אמר כלום, לפי שאין סימן למטבע (כי אולי הוציאה כבר מתחת ידו ונפלה מידי מישהו אחר).
* כל ספק הינוח (שספק אם הונח שם בכוונה או שנפל שם שלא בידיעת בעליו) - לכתחילה לא יטול, ואם נטל לא יחזיר.