בבא מציעא דף ג

דף ג עמוד א
* שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, וכל אחד טוען שהמאתים הם שלו - לדעת רבי יוסי יהא הכל מונח עד שיבוא אליהו (והגמרא מבארת שאפשר לומר שמשנתנו אינה חולקת עליו).
* "מנה לי בידך", והלה אומר "אין לך בידי כלום", והעדים מעידים אותו שיש לו 50 זוז - נותן לו 50 זוז וישבע על השאר, כדין מודה במקצת הטענה (כך שנה רבי חייא וכך ניתן לדייק ממשנתנו).

דף ג עמוד ב
* הודאת בעל דין - כמאה עדים דמי.
* מודה בקנס - פטור.
* אם עדים מעידים באדם שעבר עבירה שיש עליה קרבן והוא מכחיש - אין הם מחייבים אותו קרבן, ורבי מאיר חולק.
* עדים לא מחייבים את החוטא (שכפר בממון שנתבע עליו ונשבע לשקר) בתשלום חומש אם הוא מכחיש אותם, ורבי מאיר חולק.