בבא קמא דף קיז

דף קיז עמוד א
* ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה להם ממון חבירו ולקחוהו - פטור, ואם נטל ונתן להם את ממון חבירו ביד (או שהראה להם מיוזמתו את ממון חבירו) - חייב.
* רב כהנא הרג אדם שהיה "רודף" (ע"פ פירוש הרא"ש), ורב שיבח אותו על כך, אך הורה לו לעלות לארץ ישראל ולא להישאר בבבל כי המלכות עלולה להעניש אותו.

דף קיז עמוד ב
* הגמרא מספרת (החל מהעמוד הקודם) סיפור מדהים על רבי יוחנן שחלשה דעתו, כיון שחשב שרב כהנא (שהפגין ידע תורני רב) צוחק עליו, ולכן נפטר רב כהנא, ולאחר מכן התברר לרבי יוחנן שטעה והחייה אותו, והכיר בגדולתו התורנית.
* אסור להציל עצמו בממון חבירו.
* הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר - לדעת ר' אלעזר חייב להעמיד לו שדה אחר, ולדעת חכמים (והמשנה) אומר לו הרי שלך לפניך (נחלקו האם לומדים את הפסוקים בריבוי ומיעוט או בכלל ופרט).