בבא קמא דף קטז

דף קטז עמוד א
* ב"ש וב"ה נחלקו אם אסור להשהות יין תרומה טמאה משום חשש תקלה.
* היה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו, אמר לו "טול דינר והעבירני" - אין לו אלא שכרו (ולא צריך לשלם לו דינר).
* שטף נהר חמורו וחמור חבירו וירד להציל את חמור חבירו והתנה עמו שישלם לו דמי חמורו, אך לבסוף עלה החמור שלו מן הנהר מאליו ולא מת - למרות זאת, חייב לשלם לו.

דף קטז עמוד ב
* שיירה שהיתה מהלכת במדבר ועמדו עליה שודדים ונתפשרו עמהם בממון - כל אחד מהשיירה משלם לפי חלקו בממון שנשאו עמם ולא לפי מנין האנשים.
* "כי לי בני ישראל עבדים" - ולא עבדים לעבדים.
* הגוזל שדה מחבירו ונטלוה אנסים - אם מכת מדינה היא, אומר לו: הרי שלך לפניך.