בבא קמא דף צו

דף צו עמוד א
* גזלן שהשביח את הגזילה ומכר או הוריש אותה - הרי השבח גם הוא של הקונים/היורשים.
* ישראל שגזל ומכר את הגזילה לגוי, והשביח הגוי את הגזילה, ומכר את הגזילה לישראל אחר - הגמרא מסתפקת אם הקונה האחרון זכה גם בשבח.
* חפץ גזול שעבר שינוי אך שמו המקורי נשאר עליו - לא נחשב לשינוי ולא קנה אותו הגזלן.

דף צו עמוד ב
* שינוי החוזר לברייתו (=החפץ גזול שעבר שינוי אך ניתן להחזירו למצבו המקורי) - אינו קונה (=לא נקנה לגזלן).
* גזל בהמה והזקינה או עבדים והזקינו - משלם כשעת הגזילה, אך רבי מאיר סובר שבעבדים שהזקינו אומר לנגזל "הרי שלך לפניך" (כדין קרקעות), וכך פסק רב.