בבא קמא דף צד

דף צד עמוד א
* אביי (החל מסוף העמוד הקודם) פירט 5 תנאים הסוברים ש"שינוי במקומו עומד" (ואף לאחר שהשתנה החפץ אינו זז מרשות הבעלים הראשונים), אך רבא טען שאין הכרח בדבריו.
* לשיטת רבא - ר' שמעון בן אלעזר סובר שגזילה שפחת ערכה אצל הגזלן אך חוזרת לשוויה, יכול הגזלן לומר לנגזל "הרי שלך לפניך" (וכך פסק שמואל), ולדעת אביי - ר' שמעון בן אלעזר סובר כך בכל גזילה (ולדעתו שמואל אמר שיש שפסקו כדעה זו).

דף צד עמוד ב
* רבי יוחנן פסק שגזילה הנשתנית, אך השינוי חוזר לקדמותו, חוזרת לנגזל בעיניה.
* בימי רבי קבעו שהגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו, וכל זאת כדי לא למנוע מהם לעשות תשובה. [לדעת רב נחמן מדובר רק במקרה בו הגזילה לא קיימת ובא לשלם את דמיה]