בבא קמא דף פח

דף פח עמוד א
* רבי יהודה לומד מהפסוק "כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו" שהחובל בעבד כנעני פטור מתשלומי בושת (כי אין לו "אחוה").
* בגמרא מובאות 2 דעות (עולא, מר בריה דרבינא) למקור לכך שעבד כנעני פסול לעדות לדעת חכמים (למרות שלדעתם עבד כנעני נקרא "אחיו" והחובל בו חייב בתשלומי בושת).

דף פח עמוד ב
* אשה שכתבה את נכסי מלוג שלה שיהיו לבנה לאחר מותה - נחלקו האמוראים אם הנכסים יהיו של הבן או של בעלה.
* האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה - הבעל מוציא מיד הלקוחות.
* רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם 'קנין פירות' נחשב כ'קנין הגוף' או לא.