בבא קמא דף פז

דף פז עמוד א
* בברייתא (השניה בעמוד) מובא שרבי יהודה פוטר את הסומא מכל מצות האמורות בתורה.
* גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה (ולכן רב יוסף, שהיה סומא, העדיף שהלכה תהיה לא כרבי יהודה).
* שור שהזיק חייב רק בתשלומי נזק אך פטור מתשלומי צער ריפוי שבת ובושת ומדמי ולדות.

דף פז עמוד ב
* לדעת רב: החובל בבת קטנה של אחרים - משלם לה (ולא לאביה) את דמי החבלה (נמ"י: היינו תשלום הנזק), ומשלם לאביה את דמי ה'שבת'.
* החובל בבנו הגדול - אם הוא סמוך על שולחנו, פטור.
* החובל בבניו ובבנותיו הגדולים של אחרים - ישלם להם ולא לאביהם.