בבא קמא דף פה

דף פה עמוד א
* החובל בחבירו והתרפאה המכה, ואח"כ עלו בו בנחבל, מחמת המכה, פצעים סביב מקום המכה ואח"כ חזרה אליו שוב המכה: לדעת ת"ק חייב בתשלומי ריפוי ושבת, לדעת רבי יהודה חייב רק בתשלומי ריפוי, ולדעת חכמים פטור משניהם - ונחלקו האמוראים בסברת מחלוקתם.
* "ורפא ירפא" - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות.
* תשלומי צער ריפוי שבת ובושת - חייב לשלם גם במקרה בו משלם תשלומי נזק.

דף פה עמוד ב
* הגמרא מבארת את האופנים בהם אין תשלומי נזק אך יש תשלומי צער או ריפוי או שבת או בושת.
* הגמרא מפרטת את אופן תשלומי הנזק והשבת בנזקים הבאים: קטע את ידו, שיבר את רגלו, סימא את עינו, חירשו.