בבא קמא דף פג

דף פג עמוד א
* לבית רבן גמליאל התירו להם לספר בחכמת יונית מפני שקרובים למלכות.
* לדעת רבי אליעזר הגדול: המגדל כלבים כמגדל חזירים (שעומד עליו ב"ארור אדם שיגדל חזירים").
* מובא סיפור המותח ביקורת על בעלים של כלב שנובח ומפחיד, ובעליו מצטדק לאחר מעשה ו"מרגיע" ואומר שלכלב אין שיניים ("הוא לא נושך").

דף פג עמוד ב
* פרק שמיני המתחיל בעמוד זה מבאר את דיני התביעות הבאות כתוצאה מהיזק הנגרם על ידי אדם בדרך הכאה וחבלה.
* הגמרא מביאה 2 ברייתות הלומדות שהחובל בחבירו משלם את שווי האבר שחבל (=דמי עין תחת עין), ולא עושים בחובל מום כשם שעשה לנחבל (=עין תחת עין ממש) - והגמרא דוחה את הלימוד מהברייתא השניה.