בבא קמא דף פב

דף פב עמוד א
* למסקנה, ה-10 תנאים שהתנה יהושע לא נשנו בברייתא, אלא ר' יהושע בן לוי הוא ששנה אותם.
* הגמרא מביאה ומבארת 10 תקנות שתיקן עזרא (קורין במנחה בשבת, קורין בשני ובחמישי, דנין בשני ובחמישי, מכבסים בחמישי, אוכלין שום בע"ש, שתהא אשה משכמת ואופה, תהא אשה חוגרת בסינר, תהא אשה חופפת וטובלת, שיהו רוכלין מחזירין בעיירות, טבילה לבעלי קרי).

דף פב עמוד ב
* הגמרא מביאה ומבארת 10 דברים שנאמרו בירושלים (אין הבית חלוט בה, לא מביאה עגלה ערופה, לא נעשית עיר הנדחת, לא מטמאה בנגעים, לא מוציאין בה זיזין וגזוזטראות, לא עושין בה אשפתות, לא עושין בה כבשונות, לא עושין בה גנות ופרדסות, לא מגדלים בה תרנגולין, לא מלינין בה את המת).
* ארור האיש שיגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית.