שבת דף פו

דף פו עמוד א
* לדעת רבי אלעזר בן עזריה: פולטת שכבת זרע ביום השלישי לשימושה - טהורה. (ויש שתי אפשרויות בגמרא אם גרסת המשנה היא "טהורה" וכדעתו, או שהגרסה היא "טמאה" ושלא כדעתו).
* לדעת רבי ישמעאל: הפולטת ביום השלישי טמאה, ורק הפולטת ביום הרביעי טהורה.
* לדעת רבי עקיבא: אם פלטה בתוך חמש עונות שלימות - טמאה.
* ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום, אך אם היה בית אפל מותר, ותלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר לו גם בבית שאינו אפל.

דף פו עמוד ב
* "לא מראש בסתר דברתי" - ולכן לא קיבלו את התורה בלילה.
* לדעת חכמים: צריך שיעברו שש עונות כדי שהפולטת לא תיטמא.
* שכבת זרע שיצאה מהאיש הרי היא טמאה כל זמן שהיא לחה.
* שכבת זרע של ישראל במעי גויה ובמעי בהמה - רב פפא מסתפק מתי מסריחה וטהורה.
* בששי בחדש סיון ניתנו עשרת הדברות לישראל, רבי יוסי אומר: בשבעה בו.
* לדעת כולם: בראש חודש סיון באו למדבר סיני, ובשבת ניתנה תורה לישראל.