בבא קמא דף פא

דף פא עמוד א
* הברייתא מפרטת 10 תנאים שהתנה יהושע עם ישראל כשהנחיל להם את הארץ (אחד מהם: מת מצוה קונה מקומו).
* הגמרא בעמוד זה מבארת ודנה ב-4 תנאים הראשונים שהתנה יהושע (שמותר לרעות בהמות ביערות ולא יקפיד על כך בעל העדר, שמותר ללקט עצים בשדות של אחרים, שמותר ללקט עשבים למאכל הבהמה בכל מקום חוץ מעשבים הגדלים עם תלתן, שמותר לקצוץ ענפי אילן בכל מקום כדי לטעת אותם במקום אחר).

דף פא עמוד ב
* הגמרא בעמוד זה מבארת ודנה ב-6 תנאים האחרונים שהתנה יהושע, ובתנאי נוסף שהתנה שלמה המלך.
* ימה של טבריא בחלקו של נפתלי היתה.
* אין לך כל שבט ושבט מישראל שאין לו בנחלתו חלק בהר ובשפלה ובנגב ובעמק.
* לדעת שמואל התנאים שהתנה יהושע נוהגים גם בחו"ל.