בבא קמא דף פ

דף פ עמוד א
* לדעת רבן גמליאל מותר להשהות בבית בהמות דקות ובלבד שלא תצא ותרעה בעדר אלא קושרה בכרעי המטה.
* מי שנדר ליקח בית וליקח אשה בארץ ישראל - אין מחייבין אותו ליקח מיד ויכול להמתין עד שימצא את ההוגנת לו.
* כשם שאמרו אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, כך אמרו אין מגדלין חיה דקה.
* איסור גידול בהמה דקה נתפשט אף בבבל.

דף פ עמוד ב
* חתול לבן מסוכן ומועד להזיק אדם ולכן אסור לגדלו, ורב סובר שכך הדין גם בחתול שחור שאביו ואבי אביו לבנים.
* דלת הננעלת (על האדם מהיות מצליח) - לא במהרה תפתח (ולכן יש להרבות ברחמים).
* הלוקח בית מגוי בארץ ישראל - מותר לומר בשבת לגוי לכתוב את שטר המכירה.
* הלוקח עיר בארץ ישראל - כופין אותו ליקח לה דרך מארבע רוחותיה, משום ישוב ארץ ישראל.