בבא קמא דף עט

דף עט עמוד א
* למרות שבכל התורה אין שליח לדבר עבירה, הרי שבטביחה ומכירה יש שליח לדבר עבירה.
* למסקנת הגמרא תיקנו קנין משיכה בשומרים והשומר מתחייב בשמירה רק משעה שמושך.
* כשם שהקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה, כך שכירות קרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה.

דף עט עמוד ב
* התורה החמירה בגנב יותר מגזלן, כי הגזלן השוה כבוד עבד לכבוד קונו והגנב לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו.
* "בא וראה כמה גדול כח של מלאכה... בא וראה כמה גדול כבוד הבריות...".
* לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת.
* אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל (כי הבהמה אוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את שדותיהם של ישראל), אבל מגדלין בהמה גסה לפי שאין גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה.