בבא קמא דף עח

דף עח עמוד א
* בהמת קדשים כלאים פסולה לקרבן, בהמת כלאים פטורה ממעשר, בכור כלאים פטור מדיני בכורה.
* דברי רבא ש"זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים" נאמרו לענין פטר חמור, ולשיטת רבי אלעזר (הסובר שמותר לפדות פטר חמור בכלאים) דברי רבא נאמרו לענין טמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא שאסור באכילה.

דף עח עמוד ב
* האומר "הרי עלי עולה" והפריש שור ובא אחר וגנבו - הגנב יכול לפטור את עצמו אם יחזיר לבעלים כבש לדעת חכמים, או עולת העוף לדעת רבי אלעזר בן עזריה.
* הגונב שור ומכרו חוץ מחלק אחד ממאה שבו אינו משלם 4 ו-5 (כי לא מכר את כל השור), ונחלקו התנאים והאמוראים (4 דעות) איזה חלק מהבהמה אם שיירו נחשב הדבר כמו שלא מכר את כל השור.