בבא קמא דף עז

דף עז עמוד א
* בעמוד זה יש 9 מילים בלבד, והוא העמוד הקצר ביותר בש"ס (אחרי מסכת נזיר דף לג עמוד ב - שם אין אפילו לא מילה אחת של גמרא).
* פרה אדומה - אם יגע בה שרץ, נטמאת בטומאת אוכלין (למרות שאיסורי הנאה אינם מטמאים בטומאת אוכלין לדעת ר' שמעון - אעפ"כ נטמאת, כיון שלאחר שנשחטה היתה שעה שהיתה יכולה להיות מותרת באכילה).

דף עז עמוד ב
* גנב המוכר בהמה שהיא טריפה לשיטת רבי שמעון הפוטר על טביחת טריפה - רבי יוחנן סובר שחייב על המכירה וריש לקיש סובר שפטור.
* גנב בהמה של כלאים וטבחה - משלם תשלומי 4 ו-5, ודין זה נלמד מהמילה "או" ("שור או שה" - לרבות את הכלאים).
* כלאים פסולים לקרבן - ודין זה נלמד מהמילה "או" ("שור או כשב" - פרט לכלאים).