בבא קמא דף עג

דף עג עמוד א
* במחלוקות אביי ורבא הלכה כאביי רק ב-6 מקרים, והסימן הוא יע"ל קג"ם, כאשר האות ע' מסמנת את המחלוקת בסוגייתנו לגבי עד זומם (שלדעת אביי נפסל למפרע משעת עדותו).
* הגמרא הקשתה ממשנתנו על שיטת אביי ותירצה.
* הגמרא דוחה את האפשרות שכבר נחלקו התנאים (חכמים ורבי יוסי) במחלוקת אביי ורבא (אלא הם כולם סוברים כשיטת אביי).

דף עג עמוד ב
* לשיטת רבי יוסי: תוך כדי דיבור של שאילת הרב לתלמיד ("שלום עליך") - נחשב כדיבור, אך תוך כדי דיבור של שאילת תלמיד לרב ("שלום עליך רבי ומורי") - אינו נחשב כדיבור.
* רבא סובר ש"הכחשה תחילת הזמה היא" (=עדים שהוכחשו ולאחר מכן הוזמו נעשים עדים זוממים), ואביי מקשה עליו.