בבא קמא דף סא

דף סא עמוד א
* כל המוסר עצמו למות על דברי תורה - אין אומרים דבר הלכה משמו.
* אם האש עברה גדר שהיא גבוהה 4 אמות (והלכה והזיקה דברים שהיו מצידו השני של הגדר) - פטור (ואפילו אם עברה לשדה קוצים).
* אם האש עברה נהר שאין בו מים (והזיקה בצידו השני) - נחלקו האמוראים אם פטור.

דף סא עמוד ב
* בנוגע לשיעור המרחק שתעבור האש ויהיה חייב על נזקיה - שמואל פסק כדעת רבי שמעון (ולא כ-3 דעות האחרות שבמשנה) הסובר שאין לתת שיעור מרחק קבוע אלא הדבר תלוי בנתוני הדליקה.
* לדעת רבא - חכמים ורבי יהודה נחלקו אם חייב על נזקי טמון באש (המדליק אש בתוך שלו והלכה ושרפה ברשותו של חבירו דברים טמונים), וכן נחלקו במדליק גדישו של חבירו אם משלם על כל מה שהיה בתוכו או רק דברים שהדרך להטמין אותם בגדיש.