בבא קמא דף ס

דף ס עמוד א
* ליבה אדם את האש ולבתה גם הרוח: אם יש בלבויו כדי ללבותה - חייב, ואם לאו - פטור.
* אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה.
* כיון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים.

דף ס עמוד ב
* לעולם יכנס אדם לעיר בעוד החמה זורחת, וייצא מהעיר לדרך לאחר שהאיר היום בבוקר.
* אמר הקב''ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד/יא) "ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה" ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב/ט) "ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה".
* "ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער" - 3 דעות מובאות בגמרא לבאר מה רצה דוד.