בבא קמא דף נז

דף נז עמוד א
* הגמרא מביאה 2 קושיות על רבה הסובר שדינו של שומר אבידה כשומר חינם, ו-2 קושיות על רב יוסף הסובר שדינו כשומר שכר, ומתרצת.
* באבידת בעלי חיים לדעת כולם חייב המוצא גם בגניבה ואבידה כדין שומר שכר (כי זה נחשב לפשיעה אצלם כי לא שמר עליהם כראוי למרות שידע שטבעם ללכת).
* בהשבת אבידה יוצא ידי חובתו כאשר השיב את האבידה אפילו אם השיב ללא ידיעת הבעלים.

דף נז עמוד ב
* הגמרא מקשה 2 קושיות (ומתרצת) על רב יוסף הסובר שליסטים מזויין גנב הוא, ואח"כ מנסה להביא הוכחה לשיטתו (ודוחה).
* ישנה מחלוקת תנאים אם דינו של שוכר הוא כשומר חינם או כשומר שכר.