בבא קמא דף נב

דף נב עמוד א
* כשהקב"ה כועס על עם ישראל, הוא ממנה להם מנהיגים שאינם מהוגנים המכשילים אותם (כך הוא הנמשל למשל שדרש המתורגמן של רב חסדא).
* כיסה את הבור כראוי, והתליע הכיסוי ונפל לתוכו שור ומת - פטור.
* הגמרא מתלבטת מה יהיה הדין אם כיסה את הבור כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים אך לא בפני גמלים (וגמלים מגיעים למקום זה רק לפעמים), ובאו גמלים ופגעו בכיסוי בור, ונפל שם שור ומת.

דף נב עמוד ב
* לפי ה"איכא דאמרי" ברור שבדין הנ"ל חייב, אלא שההתבלטות היא מה יהיה הדין אם כיסה את הבור כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים אך לא בפני גמלים (וגמלים מצויים שם), ואכלו התולעים את כיסוי הבור מתוכו, ונפל שם שור ומת.
* למסקנת הגמרא (לאחר 3 נסיונות הוכחה) פטור במקרה הנ"ל.