שבת דף פג

דף פג עמוד א
* הגמרא מקשה משתי ברייתות על דעת רבה (שחלק בעמוד הקודם על רבי אלעזר וסובר שבין לחכמים ובין לרבי עקיבא עבודה זרה מטמאה בטומאת משא ומחלוקתם היא האם עבודה זרה מטמאה בטומאת אבן מסמא), ומתרצת.
* הגמרא מבררת מהו האופן בו עבודה זרה (שהיא דבר דומם) מסיטה את האחרים.

דף פג עמוד ב
* עבודה זרה הפחותה משיעור כזית - נאסרת אם עבדו אותה, אך אין בה טומאת עבודה זרה.
* המקור לכך שספינה לא מקבלת טומאה - לפי המשנה: מהפסוק "דרך אניה בלב ים", לדעת חנניה: מהיקש לשק.
* לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת, שהרי כמה שנים נשנית משנה זו (של מסכת כלים שכתוב בה שספינת הירדן טמאה) בבית המדרש ולא נתגלה טעמה עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופירשה.
* לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפי' בשעת מיתה.
* אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר: "זאת התורה אדם כי ימות באהל".