בבא קמא דף לב

דף לב עמוד א
* המזיק את אשתו בתשמיש המטה - חייב בתשלומי נזקיה.
* 2 פרות ברה"ר, אחת רבוצה ואחת מהלכת: בעטה מהלכת ברבוצה - פטורה, בעטה רבוצה במהלכת - חייבת. (הגמרא ניסתה פעמיים להביא סיוע מהמשנה לדין זה, אך הניסיונות נדחו).
* אחד רץ ואחד מהלך ברשות הרבים, והזיקו זה את זה - רבי יוחנן פסק כאיסי בן יהודה שהרץ חייב, אך אם זה היה בערב שבת בין השמשות פטור.

דף לב עמוד ב
* רבי ינאי היה מתעטף בבגדים נאים בערב שבת ועומד ואומר "בואי כלה בואי כלה".
* אדם הנמצא ברשות אחת ומזיק ברשות אחרת - חייב.
* הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת פטור, ואם נכנס ברשות חייב (חייב בתשלומי נזק צער רפוי ושבת, ויש 2 לישנות בגמרא אם חייב גם גלות).