בבא קמא דף ל

דף ל עמוד א
* אדם המצניע קוץ/זכוכית שלו בכותל חבירו, ובא חבירו וסתר את הכותל והזיק הקוץ/הזכוכית: בכותל רעוע - חייב המצניע, בכותל בריא - חייב בעל הכותל.
* הרוצה להיות חסיד - עליו לקיים דברי נזיקין / אבות / ברכות.
* בשעת הוצאת זבלים, אדם מוציא זבלו לרה"ר וצוברו כל 30 יום, כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ (שלא יקפידו על כך).

דף ל עמוד ב
* במשנה בעמוד א מובא שהמוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים קנסוהו חכמים והפקירו ממונו - ונחלקו האמוראים בעמוד ב: לדעת זעירי קנסו אותו רק על השבח שהשביח תבנו וקשו ולדעת רב גם על הקרן.
* הגמרא ניסתה פעמיים לתלות את מחלוקת רב וזעירי במחלוקת תנאים אך דחתה אפשרות זו (אך בפעם השניה לדעת זעירי זו כן מחלוקת תנאים).