בבא קמא דף כה

דף כה עמוד א
* "קרן" ברשות הניזק - לדעת רבי טרפון משלם נזק שלם ולדעת חכמים חצי נזק.
* "דיו לבא מן הדין להיות כנדון" - לדעת חכמים תמיד דורשים כך, אך לדעת רבי טרפון דורשים כך רק אם הקל וחומר לא נפרך אם נאמר "דיו".
* שכבת זרע של זב מטמא במגע ואין מטמא במשא דברי רבי אליעזר, ורבי יהושע אומר אף מטמא במשא לפי שאי אפשר בלא צחצוחי זיבה.

דף כה עמוד ב
* לדעת התנא של מסכת כלים שכבת זרע של זב (כמו גם זובו ורוקו ומימי רגליו) מטמא במשא (מעיקר הדין).
* למסקנת הגמרא לא מצינו תנא שאינו דורש "דיו" כלל.
* מפץ (מחצלת העשויה מקנים וראויה לשכיבה) נטמאת במת (רש"י: באהל המת) [ובגמרא מובא המקור לדין זה].