שבת דף פ

דף פ עמוד א
* הוציא שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך - חייב, כי כתיבתן זו היא הנחתן.
* הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה וקדם והגביהה וחזר והוציא חצי גרוגרת אחרת - פטור
* הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת והעבירה מעליה בתוך שלשה טפחים - חייב.
* הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם אחד - חייב, אך לדעת רבי יוסי אם הוציא לשתי רשויות פטור.

דף פ עמוד ב
* "אנפיקנון" זה הוא שמן זית שלא הביאה שליש, ולמה סכין אותו? שמשיר את השיער ומעדן הבשר.
* בגמרא מובאים ארבעה פירושים לבאר מה הוא "אנדיפי"
* רבי נחמיה דרש לחבריו במעשה מרכבה ויצאה צירעה מהכותל ועקצה אותו במצח. (לפי ביאור "מנחם משיב נפש").
* הגמרא מבארת את שיעור הוצאת קנה.
* כל שיעורי שבת באוכלין לענין הוצאה וטחינה וקצירה - כגרוגרת.