בבא קמא דף כא

דף כא עמוד א
* הדר בחצר חבירו (שלא עומדת להשכרה) שלא מדעתו אין צריך לשלם לו - לדעת רב בגלל שמהנה את הבעלים שעל ידו לא נחרב הבית ע"י שד שמכתת שער בית שומם, ולדעת רב יוסף בגלל שמהנה את הבעלים בכך שבית שדרים בתוכו רואים הדיירים מה צריך תיקון ומתקנים.
* בהמה הנמצאת ברשות הרבים ומחזרת ראשה ואוכלת מצידי הרחבה - לפי 2 הלישנות הראשונות נחלקו רב ושמואל האם חייב (כדין קרן) או פטור (כדין שן), ולפי הלישנא השלישית כולם מודים שחייב.

דף כא עמוד ב
* בהמה הנמצאת ברשות הרבים ומחזרת ראשה ואוכלת מצידי הרחבה - הגמרא דוחה את האפשרות שנחלקו התנאים אם חייב או פטור.
* לא ניתן להוכיח מהמשנה שסוברת ש"תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור".