בבא קמא דף כ

דף כ עמוד א
* בהמה שעמדה ברשות הרבים ופשטה את צוארה ואכלה דבר מאכל שהיה מונח על גבי חברתה - חייבת בנזק שלם כדין 'שן' ברשות הניזק.
* בהמה האוכלת כסות או כלים ברשות הרבים - לדעת רב פטורה (כי אין דרך אדם להניח זאת ברשות הרבים), אך לדעת שמואל חייבת (כי חיובה הוא מתורת קרן, וקרן חייבת אף ברשות הרבים).
* 'שן' פטורה ברשות הרבים, אך משלם מה שנהנית - לדעת רבה משלם דמי קש ותבן שהיה צריך להאכילה, ולדעת רבא משלם דמי שעורים בזול.

דף כ עמוד ב
* העמוד כולו עוסק בדין "זה נהנה וזה לא חסר". בגמרא מובאות 5 נסיונות להוכיח ממשניות אם פטור או חייב.
* זה נהנה וזה לא חסר - לדעת רבי אמי פטור מלשלם, רבי חייא בר אבא הסתפק בדבר, ובדעת רבי יוחנן נחלקו האמוראים מה דעתו.