בבא קמא דף יח

דף יח עמוד א
* ספקו של רבא מהעמוד הקודם האם יש לדון לפי תחילת המעשה או לפי סופו (כאשר בהמה דרסה על כלי ולא שברתו, ונתגלגל הכלי למקום אחר ונשבר שם - האם חייב מדין 'רגל' או מדין 'צרורות') לא נפשט.
* רבא הסתפק כיצד משלמים את החצי נזק עבור נזקי צרורות - האם מגופו של בעל החיים המזיק (כדין שור תם) או שחייב לשלם את החצי נזק מעלייה (מביתו) (כדין שאר המזיקים).

דף יח עמוד ב
* רבא הסתפק (בדעת חכמים החולקים על סומכוס) אם יש דין 'העדאה' לצרורות (וישלם נזק שלם) או לא (ואף אם התיזה הבהמה צרורות והזיקה 3 פעמים אינה משלמת אלא חצי נזק).
* הגמרא ניסתה 3 פעמים להוכיח שיש מחלוקת בכך (בספקו של רבא), אך דחתה זאת.