בבא קמא דף יב

דף יב עמוד א
* אם מת הלוה ובא המלוה לגבות חובו מהיתומים - לדעת כמה אמוראים רשאי המלוה לגבות את חובו גם מעבדים כנענים שירשו היתומים מאביהם, אך רב נחמן חולק. (ורב איקא בריה דרב אידי דוחה את ההכרח שיש בכך מחלוקת תנאים).
* יש שתי לישנות בגמרא (בדעת רב איקא בריה דרב אידי) החולקות האם דין עבדים כדין קרקעות או כדין מטלטלים.

דף יב עמוד ב
* המזיק נכסי הקדש שאין בהם מעילה - חייב, וכדעת רבי יוסי הגלילי (וכך מבארת הגמרא את דברי המשנה).
* המקדש אישה בחלק שקיבל בקורבן - אינה מקודשת (גם לדעת רבי יוסי הגלילי, כי זה לא נחשב לממונו, אלא זכייה משולחן גבוה).
* בזמן הזה כהן יכול לקדש אישה בבכור בהמה טהורה תם חי (כי זה נחשב לממונו).