בבא קמא דף יא

דף יא עמוד א
* לדעת "אחרים": על בעל הבור, שהשור נפל לתוכו ומת, מוטל הטורח להעלות את השור מבורו (בנוסף לתשלום הנזק).
* הגמרא מכריעה להלכה, שאדם שגנב/גזל חפץ, והחפץ ניזוק ונפחת ערכו - אין שמין כמה החפץ שוה עתה וישלים לבעליו את השאר (כפי שעושים בדינו של המזיק והשואל), אלא עליו לשלם דמי חפץ שלם והשברים נשארים אצלו.

דף יא עמוד ב
* בעמוד הקודם מובאות שתי מימרות של עולא בשם רבי אלעזר, ובעמוד זה עוד חמש מימרות.
* בכור אדם שנהרג (וכל שכן אם מת באופן טבעי) בתוך שלושים יום ללידתו, אין צריך לפדותו.
* בהמה גסה - נחלקו התנאים אם נקנית במשיכה או בהגבהה או במסירה.
* שומר שמסר (את החפץ שקיבל לשמור) לשומר (אחר) והחפץ איננו - נחלקו האמוראים אם חייב השומר הראשון.
* עשה עבדו אפותיקי ומכרו - בעל חוב גובה הימנו (מה שאין כן אם עשה שורו אפותיקי).