בבא קמא דף י

דף י עמוד א
* הברייתא (המתחילה בסוף העמוד הקודם) מפרטת את החומרות המיוחדות שיש בכל אחד מ'שור' 'בור' ו'אש' שאין בזולתו. (ומסקנת הגמרא שהברייתא היא כדעת חכמים ולא כדעת רבי יהודה).
* לדעת רבי יהודה אדם חייב גם על נזקי כלים שנפלו בבור ונשברו (ולא רק על בעל חיים שנפל בבור).
* הגמרא מבררת לאיזה מקרה המשנה מתכוונת שכאשר אדם מזמן את מקצת הנזק מתחייב הוא בכל זאת בנזק כולו.
* חפר בור ברשות הרבים בעומק תשעה טפחים, ובא אחר וחפר טפח עשירי, ונפל שם שור וניזוק - האחרון חייב, ורבי סובר ששניהם חייבים (אך אם השור מת מודה רבי שרק האחרון חייב).

דף י עמוד ב
* הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה ומת - לדעת חכמים: כולם פטורים, לדעת רבי יהודה בן בתירא: בזה אחר זה האחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו.
* "הבעלים מטפלין בנבילה"
* הגמרא מדייקת מהמשנה בדף הקודם שאם הסריחה הנבילה ופחתו דמיה משעת מיתה ועד שעת העמדה בדין, ההפסד הוא של הניזק (ובגמרא מובאים שלושה מקורות לדין זה).