בבא קמא דף ו

דף ו עמוד א
* נחלקו האמוראים אלו אופני היזק נוספים בא הכלל המובא במשנה לרבות:
(1) אביי: אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו.
(2) רבא: "בור המתגלגל" ברגלי אדם וברגלי בהמה.
(3) רב אדא בר אהבה: האופנים בהם נתנו חכמים רשות לבני אדם להשליך נזקיהם לרשות הרבים, אך מכל מקום אם הזיקו חייבים לשלם.

דף ו עמוד ב
(4) רבינא: הכותל והאילן שנוטים ליפול לרה"ר ונתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל אך לא עשה זאת ונפלו לאחר הזמן שקצבו לו בית דין והזיקו חייב.
* התנא ששנה את המשנה הראשונה במסכת הוא תנא ירושלמי ושנה את דבריו בלשון קצרה.
* רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם המזיק את חבירו משלם לפי "מיטב שדהו" של הניזק או של המזיק.