בבא קמא דף ה

דף ה עמוד א
* המניין "24 אבות נזיקין" בברייתא של ר' חייא בא למעט את המוסר (מלשין שמוסר ממון חבירו לעובד כוכבים) והמפגל (כהן ששחט קרבן במחשבה לשם קרבן אחר).
* רבי חייא ורבי אושעיא נקטו בלשון "אבות נזיקין" כי רצו ללמד שבכולם הדין כמו ה-4 אבות (שבמשנה) שאם בא המזיק לשלם קרקע צריך לשלם דווקא מהעידית.

דף ה עמוד ב
* לדעת רבא לא היה צורך בתורה לכתוב את כל 4 אבות הנזיקין ודי היה בבור ובאחד מהם ומהם היה ניתן ללמוד את השאר, אלא שהתורה כתבה את כולם כדי ללמוד מהן את ההלכות המיוחדות שבכל אב מאבות הנזיקין.
* לדעת רבי יהודה חייבים על נזקי בור בכלים ועל נזקי טמון באש, וחכמים חולקים.