בבא קמא דף ד

דף ד עמוד א
* עבד ואמה שהזיקו - האדון שלהם פטור מלשלם (כי אם לא כך הרי שיש לחשוש שמא יקניט האדון את העבד וילך העבד ויזיק בכוונה כדי לחייב את אדונו בממון).
* לדעת שמואל המשנה הראשונה במסכת שנתה את דין 'רגל' ודין 'שן', אך לא שנתה במפורש את דין 'קרן' מכיון שהמשנה שנתה רק את אבות הנזיקין שמתחילתם 'מועדים' הם ומשלמים נזק שלם.

דף ד עמוד ב
* הגמרא מבררת מדוע 'מבעה' הכתוב במשנה הראשונה זה לא 'מים' או 'אש'.
* רב אושעיא שנה בברייתא 13 אבות נזיקין, ור' חייא שנה בברייתא 24 אבות נזיקין.