בבא קמא דף ג

דף ג עמוד א
* בנזקי 'רגל' ו'שן' מתחייבים גם אם גוף הדבר הניזוק לא התכלה לגמרי.
* בנזקי 'שן' ו'רגל' מתחייבים גם אם הבעלים לא שילחו אותם להלך בשדה אחרים.
* הגמרא ממשיכה לברר לאורך כל הדף באיזה מקרה רב פפא אמר "תולדותיהן לאו כיוצא בהן".
* דין תולדה של 'שן' כדין 'שן', ודין תולדה של 'רגל' כדין 'רגל' (חוץ מ'צרורות' כמובא בעמוד הבא שאין דינו כ'רגל').

דף ג עמוד ב
* דין תולדה של 'בור' כדין 'בור'.
* דין תולדה של 'מבעה' כדין 'מבעה'.
* דין תולדה של 'אש' כדין 'אש'.
* רב ושמואל נחלקו מה זה "מבעה" האמור במשנה - האם זה "אדם (המזיק)" או "שן (שאכלה להנאתה והזיקה)". (והגמרא מבררת מדוע רב לא ביאר את המשנה כפי ששמואל ביאר).