בבא קמא דף ב

מסכת בבא קמא
פרקים א-ו: דיני נזיקין (ממון של אדם שהזיק אדם/ממון ואדם שהזיק ממון).
פרק ז: דיני גניבה.
פרק ח: דיני החובל בחבירו.
פרקים ט-י: דיני גזילה.

דף ב עמוד א
* במשנה מובאים ארבעה אבות נזיקין (השור והבור והמבעה וההבער), והגמרא שואלת האם תולדותיהן כיוצא בהן.
* בהלכות שבת דין ה'תולדות' כדין ה'אבות' (לענין חיוב חטאת וסקילה).

דף ב עמוד ב
* בהלכות טומאות דין ה'תולדות' לא כדין ה'אבות' ('אב' מטמא אדם וכלים, ואילו 'תולדות' מטמאים אוכלים ומשקים אך לא אדם וכלים).
* לדעת רב פפא: לגבי התולדות של ארבעה אבות נזיקין - יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. (והגמרא מבררת במשך דף וחצי באיזה מקרה לאו כיוצא בהן).
* שלושה אבות נזיקין נאמרו בשור המזיק: נגיחת הקרן ואכילת השן ודריסת הרגל.
* תולדה של 'קרן' (נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה) דינה כ'קרן'.