שבת דף עח

דף עח עמוד א
* כל דבר שיש לו שימוש שכיח ושימוש שאינו שכיח - הלכו חכמים אחר השימוש השכיח ואמרו שזהו השיעור שחייבים על הוצאתו בשבת.
* נחלקו התנאים מהו השיעור המחייב בהוצאת דם בשבת: רביעית / כדי לכחול בעין אחת / כדי לכחול בו עין אחת.
* שופכים ראויים לגבל בהם את הטיט ולכן מתחייב על הוצאתם בשבת בשיעור רביעית.

דף עח עמוד ב
* במשנה (המתחילה בסוף העמוד הקודם) ובברייתא מפורטים השיעורים המחייבים על הוצאה מרשות לרשות בשבת של דברים נוספים.
* השיעור המחייב בהוצאת נייר הוא שיעור של שתי אותיות של קשר מוכסין.
* המוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו למוכס - לדעת ת"ק: פטור, ולדעת רבי יהודה: חייב.
* בברייתא מובא שנחלקו ת"ק ורבי יהודה לגבי דינו של המוציא שטר חוב לאחר שפרעו, ובגמרא מובאים ארבעה הסברים לביאור המקרה וטעם המחלוקת.