קידושין דף פא

דף פא עמוד א
* מלקים מכת מרדות את האדם שעבר על איסור ייחוד (אך באשת איש נחלקו האמוראים אם לא מלקים או שמלקים אך מכריזים שלא זינתה אלא רק התייחדה).
* מי שיוצא עליו שמועה לא טובה שהוא עובר עבירות - מלקים אותו.
* אם בעלה של האשה שנתייחדה נמצא בעיר שהיא נמצאת בה או אם פתח פתוח לרשות הרבים - אין חוששים משום איסור ייחוד.

דף פא עמוד ב
* "ולא ידע ואשם ונשא עונו" - כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונו, מי שנתכוין לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה.
* לדעת רב מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו, אך לדעת שמואל אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה ואפילו עם בהמה.