קידושין דף פ

דף פ עמוד א
* דין זה שהולכים אחר חזקה בקטנים הכרוכים אחרי אמם שבכך מוכח שהיא אמם - נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן אם דין אמור רק בנוגע לאכילת תרומה או אף לענין יוחסין.
* לדעת רבי יוחנן מלקים / סוקלים / שורפים בהתבסס על 'חזקה', אך לא שורפים תרומה טמאה בהתבסס רק על 'חזקה'.

דף פ עמוד ב
* אסור לאדם להתייחד עם 2 נשים, מפני שנשים דעתן קלות עליהן והן נוחות להתפתות לעבירה.
* חכמים ואבא שאול נחלקו אם בזמן שמתו של אדם לפניו אם לבו נשבר ואין לו יצר הרע ולכן מותר לו להתייחד עם אשה.
* לאשה אחת מותר להתייחד עם 2 אנשים כשרים, אך אם הם פרוצים אסור אפילו אם הם עשרה.