קידושין דף עח

דף עח עמוד א
* לדעת אביי כהן שקידש אחת מהפסולות לו לוקה משום "לא יקח" ולאחר שבעל לוקה משום "לא יחלל", אך לדעת רבא לוקה על שניהם רק לאחר שבעל (לאחר קידושין).
* לדעת רבי יהודה בת גר זכר פסולה לכהונה ואפי' נשא ישראלית, ור' אליעזר בן יעקב מכשיר ופוסל רק בת של גר וגיורת, ור' יוסי מכשיר ובתנאי שההריון היה לאחר שהתגיירו, ור' שמעון מכשיר אפי' גיורת עצמה אם התגיירה פחות מבת 3 שנים ויום אחד.

דף עח עמוד ב
* לדעת רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב.
* האומר "בני זה ממזר" - אינו נאמן, ואפילו הוא ואשתו מודים על העובר שבמעיה שהוא ממזר - אינם נאמנים, ורבי יהודה חולק על 2 דינים אלו.
* נאמן אדם לומר "זה בני בכור".