קידושין דף עז

דף עז עמוד א
* ישראל שנשא אשה שהיא 'חללה' - בתו כשרה לכהונה.
* 'חלל' שנשא לאשה בת ישראל - בתו הנולדת ממנה פסולה לכהונה לדעת משנתנו, אך רבי דוסתאי בן יהודה חולק וסובר שהבת כשרה לכהונה.
* מי היא 'חללה'? (1) זו שנולדה מכהן שבא על אשה שאסורה לו רק מחמת שהוא כהן. (2) אלמנה שנבעלה לכהן גדול, או גרושה או זונה שנבעלו לכהן הדיוט.

דף עז עמוד ב
* כהן גדול שבא ביאה אחת על אשה שהתאלמנה פעמיים (או יותר) - אינו חייב אלא אחת.
* כהן גדול שבא על אחותו שהתאלמנה - אינו לוקה עליה משום איסור כהונה, כי אם על איסור אחותו בלבד (כך מובא בברייתא שנשנתה לפני רב ששת).
* אין 'חללה' אלא מאיסור כהונה, ולכן הבא על אחותו עשה אותה בכך זונה אך לא חללה.