קידושין דף עו

דף עו עמוד א
* מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, ורבי אליעזר אוסר לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצות, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל.
* המשנה מפרטת איך בודקים יחוסו של מי שלא ידוע לנו יחוסו, ומי אינו צריך בדיקה.
* כשנשים רבות הן מגנות זו את זו במעשי זנות שיודעת אחת על השניה, וכשגברים רבים הם מגנים זה את בפסולי היחוס שיודעים אחד על השני.

דף עו עמוד ב
* יש דעה בגמרא שחכמים סוברים שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה.
* כשם שבית דין מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום.
* בירושלים מקפידים שגם דייני ממונות יהיו מיוחסים.
* בית דוד הקפידו שהחיילים יהיו מיוחסים, כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן.